ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี
(Kanchanaburi City Pole)

ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีสร้างขึ้นใหม่แทนศาลเดิมซึ่งชำรุดในสมัยพระยาประสิทธิสงคราม (รามภักดี ศรีวิเศษ)เจ้าเมืองกาญจนบุรีคนที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2503 เป็นอาคารจัตุรมุขหลังคาทรงไทย ภายในประดิษฐานหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัน ด้านหน้ามีศิลาจารึกและจารึกไม้สักระบุวัน เดือน ปีที่สร้างเมืองศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวกาญจนบุรี โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดงานไหว้ศาลหลักเมืองประจำทุกปี ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6

ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสักการะทุกวันระหว่างเวลา 05.00-20.00 น.